Арилжаа 2020-04-03. Үнийн дүн: 46,272,846.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 357,224.

            I ангилал. Үнийн дүн: 14,652,827.50 төгрөг. Тоо ширхэг: 163,662.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
AIC
53113 727 546680.17007187007187185.57%37.90 69027191050
MNDL
629682 853 89443.8844.79474446464.83%2.12 45.0113246.783700
LEND
823482 537 49930.9930.530.9930.530.9930.990.00%0.00 30.1105873116861
TTL
4162 495 980605560006000598060006000-0.91%-55.00 59251006200724
GOV
119782 084 439167.77175180170180173.813.60%6.04 167880180100
BNG
25625 0002500025000250002500025000250000.00%0.00 2130010269804
APU
581305 019525524.5525522525524.99-0.00%-0.01 5212505251923
MNP
3523 4506706706706706706700.00%0.00 6301806707965
            II ангилал. Үнийн дүн: 15,914,246.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 185,017.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
MFC
1422349 324 86069.896969.965.169.969.90.01%0.01 65.393069.965159
AARD
23523 501 1991501150015191450151915191.20%18.00 1430131515700
ITLS
300002 250 00074.975757575750.13%0.10 7010000751409
ADB
10001750 0757575757575750.00%0.00 70.31500759834
TUM
42360 912143.991441441441441440.01%0.01 142.015001447
BDL
323 1007700770077007700770077000.00%0.00 7500100
SHG
44 100119910251025102510251025-14.51%-174.00 102546119090
            III ангилал. Үнийн дүн: 15,705,773.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 8,545.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
MNS
614011 974 45019501950224019502240224014.87%290.00 162570
INV
13443 249 750249824502489240024892489-0.36%-9.00 22211824901200
ERDN
903451 500514500500500500500-2.72%-14.00 500208751468
AAR
826 3203100329032903290329032906.13%190.00 2900363300168
VIK
1503 75325.0225.0225.0225.0225.0225.020.00%0.00 2038025.02100
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо