Арилжаа 2018-07-23. Үнийн дүн: 166,369,405.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,799,255.


Захиалгын сан
            I ангилал. Үнийн дүн: 17,765,934.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 21,417.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
APU
153249 140 764599599599591592593.61-0.90%-5.39 592274859910000
GOV
1162 795 1202408024200242402400024100241000.08%20.00 2400099243002
TTL
2822 721 300970096509650965096509650-0.52%-50.00 9600409650225
SUU
56001 214 500216.63215218215218216.710.04%0.08 2132002184016
NEH
601 160 250195001950019500190001900019010-2.51%-490.00 190008019500100
TCK
34731 000218002150021500215002150021500-1.38%-300.00 21500662186042
MMX
13 0002988300030003000300030000.40%12.00 26105300099
            II ангилал. Үнийн дүн: 41,463,371.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 77,230.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
BDS
2094020 750 684100010001000981100010000.00%0.00 985531050265
MBW
5219019 794 182389389390360380379.93-2.33%-9.07 370.0110003807290
MIE
45405 0009000900090009000900090000.00%0.00 850010949066
ITLS
2565337 380130.12132132130131.9131.531.08%1.41 1307337131.92400
EER
2590 0003600360036003600360036000.00%0.00 3600598365068
HBO
145585 02561.56060555555-10.57%-6.50 5554561.512894
HGN
101 100100.091101101101101109.90%9.91 1102180
            III ангилал. Үнийн дүн: 107,140,100.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 1,700,608.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
LEND
168879199 538 20858.558.4615858.6759.040.92%0.54 58.71000060.53079
ERDN
117327 539 342640.52630645630642641.660.18%1.14 6316166431000
HSX
7354 750810750750750750750-7.41%-60.00 75059
CHR
107 500850750750750750750-11.76%-100.00 7506
SIL
2300170150150150150150-11.76%-20.00 1501288
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо