Арилжаа 2018-11-14. Үнийн дүн: 81,821,310.90 төгрөг. Тоо ширхэг: 435,859.


Захиалгын сан
            I ангилал. Үнийн дүн: 36,260,489.60 төгрөг. Тоо ширхэг: 25,077.
Хувьцаа Тухайн өдрийн ханш Захиалга
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
AIC
122359 001 745749.64740742720742736.3-1.78%-13.34 72024737451500
TTL
11068 626 8007800780078007800780078000.00%0.00 7700627795250
GOV
2568 588 300336603360033900334003340033600-0.18%-60.00 315001583360031
MNDL
10495 037 2004811480049004800490049001.85%89.00 481010499068
APU
71564 186 260581.945855855855855850.53%3.06 582100589500
SUU
3074696 368230226.2227226.2227227-1.30%-3.00 226.222702271444
MNP
200103 817519.13520520519519519.09-0.01%-0.04 51953415502001
TCK
120 0002000020000200002000020000200000.00%0.00 200001002100043
            II ангилал. Үнийн дүн: 39,949,576.30 төгрөг. Тоо ширхэг: 400,911.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
ITLS
12632714 219 190111.11181181101121120.81%0.90 1111000118.51121
LEND
18990214 049 75373.177474.87373.973.91.00%0.73 731218073.914318
JIV
38585 554 8001422145016201400162014401.27%18.00 137010016801201
MBW
47571 543 349325.03327327313.13273270.61%1.97 313.51000032829580
RMC
578781 455 12528.0429.329.3252525.14-10.34%-2.90 24.1130032.094538
HGN
152801 069 6007070707070700.00%0.00 70657893.991199
BUK
2500837 5003303353353353353351.52%5.00 3307004001499
EER
222794 7603580358035803580358035800.00%0.00 358027839973
MIE
37314 500900085008500850085008500-5.56%-500.00 770038500100
ADU
150111 0007307407407407407401.37%10.00 60020007303529
            III ангилал. Үнийн дүн: 5,611,245.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 9,871.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
ERDN
98315 271 245525525560520560555.065.73%30.06 530105603763
NUR
40340 000950085008500850085008500-10.53%-1,000.00
            ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Өмнөх хаалт Нээлт Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо

Багцын Арилжаа.

            ЗГҮЦ-ны багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо
            Багцын арилжаа. Үнийн дүн: 0.00 төгрөг. Тоо ширхэг: 0.
Cимбол Ширхэг Үнийн дүн Дээд Доод Сүүлийн ханш Хаалт Өөрчлөлт Авах Үнэ Авах Тоо Зарах Үнэ Зарах Тоо